Asset Publisher Asset Publisher

NASIENNICTWO

Nasiennictwo i selekcja - jest to dział gospodarki leśnej, którego celem jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących oraz kształtowanie nowych, z zachowaniem ich naturalnej różnorodności biologicznej i zróżnicowania genetycznego, czyli dostarczenie najlepszych jakościowo nasion drzew i krzewów leśnych rodzimego pochodzenia.

Nadleśnictwo Józefów wchodzi w skład regionów  pochodzenia leśnego materiału podstawowego 606. Posiada następujące rodzaje baz nasiennych:

- uprawy zachowawcze sosny – 8,61 ha
- uprawy pochodne – 309,74 ha.

Drzewa mateczne -wybiera się przede wszystkim w wyłączonych i gospodarczych drzewostanach nasiennych. W Nadleśnictwie Józefów uznanych jest 23 drzewa mateczne (doborowe) są to sosny, świerki i jodły.

Plantacja nasienna - obejmuje potomstwo (szczepy lub sadzonki) drzew matecznych z jednego regionu pochodzenia lub grupy sąsiednich regionów, które zgodnie z zasadami regionalizacji nasiennej mogą korzystać ze wspólnej bazy nasiennej. Na terenie Nadleśnictwa Józefów występują dwie plantacje nasienne sosny na powierzchni 8,41 ha.

Wyłączone drzewostany nasienne  (WDN) wybiera się, aby trwale zachować wartościowe i swoiste dla nich cechy ekotypów drzew. Drzewostany tej kategorii wykorzystuje się do zbioru nasion w celu zakładania rejestrowanych upraw pochodnych (w blokach i rozproszonych). Wyłączone drzewostany nasienne w Nadleśnictwie Józefów są to drzewostany sosnowe i jodłowe. Zajmują one powierzchnię 97,26 ha

Zachowawcze drzewostany nasienne – uznawane są w celu ochrony zasobów genowych w Lasach Państwowych, zachowanie genotypów, populacji i zbiorowisk roślinnych, a tym samym zachowanie zróżnicowania genetycznego, powstałego w tych zbiorowiskach w wyniku procesu dostosowywania się gatunków i populacji do warunków lokalnych. Zachowawcze drzewostany nasienne sosnowy zajmuje powierzchnię 22,32 ha.

Gospodarcze drzewostany nasienne są to drzewostany wyróżniające się dobrą jakością hodowlaną, stanowiące podstawową bazę nasienną w Lasach Państwowych. Gospodarcze drzewostany nasienne zajmują powierzchnię 879,88 ha. Nadleśnictwo Józefów posiada następujące gospodarcze drzewostany nasienne:

- sosna zwyczajna – 770, 33 ha
- jodła pospolita – 53,31 ha
- świerk pospolity – 6,95 ha
- brzoza brodawkowata– 11,09 ha
- modrzew europejski – 2,45 ha
- buk zwyczajny – 9,29 ha
- dęb szypułkowy – 19,41 ha.
- olsza czarna – 7,05 ha.

Ponadto w Nadleśnictwie Józefów jest założonych:

- uprawy zachowawcze sosny – 8,61 ha
- uprawy pochodne – 309,74 ha.