Asset Publisher Asset Publisher

park krajobrazowy

Park krajobrazowy tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej utworzony został 11 maja 1988 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zamościu. Zajmuje on powierzchnię 28 980 ha, z czego 7 675 ha leży w woj. podkarpackim, pozostała część w woj. lubelskim.

Park swym zasięgiem obejmuje zwarty kompleks borów sosnowych ciągnących się od krawędzi Roztocza przez Kotlinę Sandomierską, aż do doliny rzeki Wirowej i Środkowej Tanwi. Głównym walorem parku nie są drzewostany, lecz bardzo liczne śródleśne torfowiska, bagna i bory bagienne.

Osobliwością geologiczną jest krawędź Roztocza, widoczna na powierzchni ziemi w postaci progów skalnych. Jest ona częścią granicy tektonicznej biegnącej przez Polskę z pd.- wsch. na pn. - zach., rozdzielającej Europę zachodnią o pofałdowanych strukturach geologicznych od platformowej Europy wschodniej. Ścisły związek z historią geologiczną ma sieć rzeczna tego terenu. Biorą tu początek takie rzeki jak: Różaniec, Szum, Niepryszka, Sopot, Jeleń i Potok Łosiniecki.

Najpiękniejsze i najciekawsze, pod względem zróżnicowania szaty roślinnej fragmenty dolin objęte zostały ochroną rezerwatową: „Czartowe Pole" i „Nad Tanwią". Gleby parku są ubogie, o charakterze bielicowym i bagiennym. Mało przepuszczalne podłoże powoduje, że cały teren Parku poza suchymi pagórkami jest podmokły i stanowi ogromny rezerwuar wodny, regulujący całokształt stosunków wodnych w rejonie Tanwi.

Szatę roślinną tworzą tu rozległe bory sosnowe z domieszką świerka, jodły, brzozy rzadziej dębu szypułkowego i innych gatunków. W stosunkowo monotonnej florze występuje wiele roślin rzadkich i chronionych tj.: widłak jałowcowaty, goździsty, spłaszczony i wroniec, rosiczka okrągłolistna, storczyki, lilia złotogłów, buławik wielkokwiatowy, śnieżyczka przebiśnieg, itp.

Bogata jest również fauna Parku. Z rzadkich gatunków występują tu: bocian czarny, orlik krzykliwy, bielik, gadożer, nietoperze, wydra, bóbr, wilk i ryś.

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej jest licznie odwiedzany przez turystów i wycieczki szkolne. Przez najciekawsze tereny wytyczono szlaki turystyczne i ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.