Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

   

Wyniki  monitoringu gospodarki leśnej w 2018/19r.

a)    zapas grubizny brutto  -  4 908 tys. m3 (wg stanu na 30.05.2019r.)

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 172 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku: (wg stanu na 30.05.2019r.)

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

16751

Świerk

151

Modrzew

28

Jodła

555

Buk

54

Dąb

437

Brzoza

204

Olsza

914

Topola

1

Osika

26

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

1977

II kl.

2043

III kl.

2405

IV kl.

4959

V kl.

4338

VI kl.

1649

VII kl.

392

VIII kl.

249

KO, KDO, BP

1117

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion   - 76,00 kg

- zwierzyny w OHZ "Puszcza Solska" (wg stanu od 01.04.2018r. do 31.03.2019r.):

  • jeleń - 50 szt.
  • daniel - 2 szt.
  • sarna - 47 szt.
  • dzik - 62 szt.

- stroiszu - 0,5 m3p.

- choinek - 337 szt.

e)    produkcja sadzonek - ok. 850 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,00 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 12454,02 ha (w tym LN: 1090,63 ha)

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 26 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

- Obszary chronione w rezerwatach - 126 ha

- Obszary chronione w parkach krajobrazowych - 15344 ha

- Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2496 ha

- Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,

   makroregionalnej lub globalnej - 17349 ha

- Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki

   leśnej - 1394,95 ha

- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 762 ha

- Lasy wodochronne - 9112 ha

- Lasy glebochronne - 18 ha

- Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 5 ha

j)      koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 17124 tys. zł

k)    pozyskanie drewna ogółem - 82 713,00. m3 (wg stanu na 30.05.2019r.)

l)     wielkość zatrudnienia ogółem - 66 etatów