Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring gospodarki leśnej

   

Wyniki  monitoringu gospodarki leśnej w 2015r. według stanu na 31.12.2015r.

a)    zapas grubizny brutto  -  4 580 tys. m3

b)    powierzchnia odnowień i zalesień   - 172 ha

c)    powierzchniowa tabela gatunków panujących i klas wieku:

Powierzchnia leśna wg gatunków panujących

ha

Sosna

16429

Świerk

92

Modrzew

28

Jodła

474

Buk

54

Dąb

382

Brzoza

192

Olsza

924

Topola

17

Osika

25

 

 

Powierzchnia lasów wg klas wieku

ha

I kl.

1960

II kl.

1868

III kl.

2596

IV kl.

5162

V kl.

4504

VI kl.

1065

VII kl.

366

VIII kl.

164

KO, KDO, BP

899

 

d)    pozyskanie niedrzewnych produktów leśnych:

- nasion   - 36,72 kg

- zwierzyny - 70 szt.

- stroiszu - 0,5 m3p.

- choinek - 150 szt.

e)    produkcja sadzonek - ok. 1000 tys. szt.

f)     ogólna wielkość szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne - 0,00 ha

g)    powierzchnia zabiegów ograniczania foliofagów - 170ha

h)   ilość ustalonych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania ptaków - 27 szt.

i)     ogólna powierzchnia lasów o szczególnej wartości ochronnej - HCVF w rozbiciu na poszczególne komponenty:

- Obszary chronione w rezerwatach - 126 ha

- Obszary chronione w parkach krajobrazowych - 15344 ha

- Ostoje zagrożonych i ginących gatunków - 2496 ha

- Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej,

   makroregionalnej lub globalnej - 17349 ha

- Ekosystemy skrajnie rzadki i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki

   leśnej - 1394,95 ha

- Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy - 762 ha

- Lasy wodochronne - 9112 ha

- Lasy glebochronne - 18 ha

- Lasy kluczowe dla tożsamości lokalnych społeczności - 5 ha

j)      koszty prowadzenia gospodarki leśnej - 17124 tys. zł

k)    pozyskanie drewna ogółem - 97484,54 tys. m3

l)     wielkość zatrudnienia ogółem - 63 etaty