Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

O projekcie ochrony przeciwpożarowej

 

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

Zakres realizacji Projektu na terenie Nadleśnictwa Józefów:

Nadleśnictwo Józefów bierze udział w realizacji Projektu – części zlokalizowanej na terenie tut. jednostki, w ramach którego Nadleśnictwo wybuduje maszt dostrzegalni p.poż w leśnictwie Malce (1 szt.), oraz zmodernizuje i rozbuduje system TV do obserwacji lasów (1 szt.).

Realizacja przedsięwzięcia na terenie tut. jednostki jest najistotniejszym działaniem z punktu potrzeb uzupełnienia i rozbudowy funkcjonalności systemu monitorowania zagrożenia pożarowego.

Przedsięwzięcie będzie współfinasowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

 

 

O projekcie adaptacji nizinnej

 

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;

 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;

 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;

 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;

 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;

 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Planowane efekty

Najistotniejszym rezultatem będzie ilość zretencjonowanej wody oraz liczba wykonanych obiektów retencyjnych i kompleksowych zadań.

WSKAŹNIKI

 • Wskaźnik rezultatu bezpośredniego (wskaźnik strategiczny):

objętość retencjonowanej wody: 2,1 mln m³

 • Wskaźnik produktu:

pojemność obiektów małej retencji: 3,3 mln m³

 • Wskaźnik produktu:

liczba obiektów piętrzących wodę lub spowalniających jej odpływ: 1 181 szt.

 

Zakres realizacji Projektu na terenie Nadleśnictwa Józefów:

Nadleśnictwo Józefów bierze udział w realizacji Projektu – części zlokalizowanej na terenie tut. jednostki, w ramach którego Nadleśnictwo wykona zbiornik retencyjny w leśnictwie Kalina (1 szt.), o planowanej całkowitej pojemności retencyjnej 2400 m3 wody.

Powstanie ziemny obiekt budowlany o prostej konstrukcji, do budowy którego będą wykorzystane materiały naturalne, przyjazne dla środowiska.

Przedsięwzięcie będzie współfinasowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projektu i Fundusze

Nadleśnictwo Józefów bierze udział w projekcie „Program hodowli i ochrony wybranych chronionych gatunków zwierząt w jednostkach lasów Państwowych na lata 2011-2016” Aktywna ochrona głuszca na terenie Nadleśnictwa Józefów.

Głuszec - gatunek borealny, zasiedla na Lubelszczyźnie drzewostany sosnowe, są to głównie siedliska boru mieszanego wilgotnego i boru świeżego. Zazwyczaj są to trudno dostępne mszary porosłe karłowatą sosną, jak również drzewostany sosnowe na siedliskach suchszych, poprzecinane mozaiką borów bagiennych.

Głuszec zalicza się do gatunków ptaków zagrożonych wyginięciem w Polsce. Liczebność krajowej populacji szacuje się na poziomie 550-750 sztuk. Na Lubelszczyźnie jego liczebność ocenia się na ok. 100 -150 osobników (Piotrowska 2005). Głuszec objęty jest ścisłą ochroną prawną w Polsce od 1995 r. i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt" z oznaczeniem CR jako gatunek skrajnie zagrożony, figuruje w załączniku II Dyrektywy Ptasiej Rady Europy, a jego ostoje objęte są Europejską Siecią Natura 2000.

 Ostoje głuszca w granicach RDLP w Lublinie są ostatnimi z czterech izolowanych stanowisk tego gatunku w Polsce. Zlokalizowane są one w zwartym kompleksie leśnym Puszczy Solskiej - największym obszarze leśnym Lubelszczyzny, w zasięgu nadleśnictw: Józefów, Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec.   

W lutym bieżącego roku Nadleśnictwo Józefów podpisało w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego umowę na realizację projektu „Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) w Nadleśnictwie Józefów w lata 2010-2012" w ramach działania pakietu 6.1 – Ochrona i Kształtowanie Środowiska. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego i Lasów Państwowych.

         Działania zaplanowane w ramach projektu będą realizowane na terenie 6 leśnictw. Leśnictwa te położone są centralnej części lasów nadleśnictwa, gdzie występują jeszcze warunki środowiskowe odpowiadające głuszcowi. W ramach programu planuje się odstrzał drapieżników, usuwanie czeremchy, wprowadzanie podszytów, neutralizację szkodliwych nawierzchni dróg leśnych, monitoring populacji głuszca oraz działania promocyjno-edukacyjne.

         Projekt jest kontynuacją programów aktywnej ochrony głuszca realizowanych przez Nadleśnictwo Józefów w latach 2003-2006, 2008-2009 przy współfinansowaniu przez fundajcę  EkoFundusz.

Celem każdego z programów jest utrzymanie zanikającej populacji głuszca, jego siedlisk i stworzenie warunków do jej odbudowy. Podstawowym działaniem tych programów jest odstrzał drapieżników, ustawianie szlabanów i tablic, wprowadzanie drewnianych ogrodzeń upraw i usuwanie grodzeń z siatki, wprowadzenie podszytów świerkowych w ostojach, usuwanie podszytów czeremchy amerykańskiej. 

   W przeciągu ostatniej dekady w związku z ochroną głuszca, oprócz wyżej wymienionych prac Nadleśnictwo podejmowało również działania z zakresu edukacji społeczeństwa. Temat ochrony głuszca był poruszany podczas wielu spotkań i zajęć edukacyjnych z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

    Mamy nadzieję, że podejmowane przez nas kompleksowe działania przyczynią się do zachowania tego pięknego gatunku.